13 ธันวาคม 2552

สนามกรีฑา         สนามกรีฑา 400 เมตร คือ สนามที่มีทางวิ่งเป็นวงรอบประกอบด้วยทางวิ่งที่เป็นทางตรง และทางโค้ง ถ้าวิ่งชิดขอบในสุดโดยห่างจาก


        ขอบใน 30 เซนติเมตร (ขอบในทำด้วยคอนกรีตหรือโลหะ) หรือ 20 เซนติเมตร (ขอบในทำด้วยปูนขาวหรือทาด้วยสี) เมื่อวิ่งครบ 1 รอบ


        จะได้ระยะทาง 400 เมตร พอดี

สิ่งควรทราบ


ลู่วิ่ง คือ ทางวิ่งทั้งหมด


ช่องวิ่ง คือ อาณาเขตที่แบ่งย่อยจากลู่วิ่ง เป็นช่องวิ่งที่ 1 ช่องวิ่งท ี่2....ช่องวิ่งที่ 8 มีความกว้างช่องวิ่งละ 1.22 เมตร


การวัดความกว้างวัดจากขอบนอกถึงขอบในเส้นของช่องวิ่งกว้าง 5 เซนติเมตร


รัศมีทางวิ่ง คือ รัศมีที่วัดจากจุดศูนย์กลางไปถึงทางวิ่งของช่องวิ่งนั้นๆ


รัศมีขอบใน คือ รัศมีที่วัดจากจุดศูนย์กลางไปถึงขอบในของช่องวิ่งนั้นๆภาพที่ 1 : รัศมีทางวิ่ง รัศมีขอบใน


R1 = รัศมีขอบในช่องวิ่งที่ 1 (ขอบในทำด้วยคอนกรีต หรือโลหะ)


R2 = รัศมีขอบในช่องวิ่งที่ 2


R3 = รัศมีทางวิ่งของช่องวิ่งที่ 1 ห่างขอบใน 30 เซนติเมตร


R4 = รัศมีทางวิ่งของช่องวิ่งที่ 2 ห่างขอบใน 20 เซนติเมตรไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น